Vedtægter

Mariager Fjord Orienteringsklub

§ 1

Klubbens navn og formål

  1. Klubbens navn er Mariager Fjord Orienteringsklub og dens hjemsted er Mariagerfjord kommune.
  2. Klubbens formål er at tilbyde aktiviteter indenfor orienteringsløb og motions-/trailløb.
  3. Klubbensformål er med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2

Klubbens foreningsforhold

Klubben er medlem af Mariager Forenede Sportsklubber.

Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund og Dansk Atletik Forbund under Danmarks Idræts-Forbund.

§ 3

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes i januar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel via klubbens hjemmeside og nyhedsbrev.  

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stemmeret ved generalforsamlingen og valgbarhed har alle klubbens aktive medlemmer, som er fyldt 15 år og har været medlem i mindst 3 måneder.

Stemmeafgivning kan ske ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.Dog kan intet medlem møde frem med mere end 1 fuldmagt.

Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved afstemning, som sker ved håndsoprækning.

Hvis 1 stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning foretages denne.

Ved stemmelighed ved personvalg foretages omvalg.  Derefter lodtrækning.

Ved stemmelighed i øvrigt bortfalder forslaget.

Vedtægtsændringer kan kræves vedtaget på to af hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum, såfremt 1 bestyrelsesmedlem eller 10 medlemmer kræver det.

Kravet om ny generalforsamling skal fremsættes til klubbens formand senest 7 dage efter den første generalforsamling.

En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt 1 bestyrelsesmedlem eller 10 medlemmer skriftlig kræver det.

Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af klubbens formand senest 30 dage efter den skriftlige anmodning.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 7 dages varsel via klubbens hjemmeside og nyhedsbrev.

Ordinær generalforsamling skal have følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af regnskab for sidste regnskabsår 1/1 – 31/12.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelse, som alle er 2-årige:

                      Formand       (lige år)

                      Kasserer        (ulige år)

                      4 bestyrelsesmedlemmer     (lige år)

                      3 bestyrelsesmedlemmer         (ulige år)

                     Øvrige valg, som alle er 1-årige:

                      1 revisor

                      1 revisorsuppleant

   7.   Eventuelt

§ 4

Klubbens organisation

Bestyrelsen konstitueres, ud over formand og kasserer, med næstformand og sekretær senest 30 dage efter generalforsamlingen.

Klubbens overordnede mål og daglige drift varetages af bestyrelsen, der holder møde efter behov.

Efter behov kan udvalgsformænd og andre indkaldes til møder.

Ved frafald af bestyrelsesmedlem eller udvalgsformand kan bestyrelsen supplere indtil næste generalforsamling.

Bestyrelsen nedsætter efter behov en række udvalg og funktioner til varetagelse af konkrete opgaver.

Hvert af disse udvalg organiserer selv sin struktur og aktiviteter, men skal som minimum bestå af en formand.  Udvalgene refererer til bestyrelsen, der kan underkende et udvalgs beslutninger.

Desuden kan bestyrelsen udpege et antal enkeltpersoner til varetagelse af konkrete opgaver.

Klubben tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

§ 5

Bestyrelsens myndighed.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6

Medlemsforhold

Som medlemoptages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for klubbens formål.

Indmeldelse i klubben sker ved indbetaling af kontingent.

Udmeldelse sker til kassereren, der også kan slette medlem ved restance.

Medlem, som løber orienteringsløb for klubben, betegnes som orienteringsmedlem under DOF
Medlem, som udelukkende løber motions-/trailløb, betegnes som medlem af Mariagerløberne.

§ 7

Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan ske ved simpelt stemmeflertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages og højst 30 dages mellemrum.

Klubbens økonomiske midler samt øvrige aktiver tilfalder da en på den sidste generalforsamling valgt orienterings- eller motionsklub med hjemsted i Mariagerfjord kommune.

Undlader generalforsamlingen at vælge en sådan klub, tilfalder midlerne Dansk Orienterings-Forbund.

§ 8

Ikrafttrædelse

Disse vedtægter vedtaget på Mariager Fjords generalforsamling den 19. januar 2010, erstatter de tidligere vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. august 1986 og vedtægtsændringer i forbindelse med sammenlægningen af Hadsund og Mariager OK den 30. juni 2005.
Enkelte rettelser vedtaget på generalforsamling d. 22. november 2005
Enkelte rettelser vedtaget på generalforsamling d. 20. november 2007

Enkelte rettelser vedtaget på generalforsamling d. 30. januar 2012
Enkelte rettelser vedtaget på generalforsamling d. 23. januar 2018
Enkelt rettelse vedtaget på generalforsamling d. 23. januar 2024